پیش‌آگهی پراکنش علف‌های هرز با استفاده از داده های اقلیمی (بارندگی، تبخیر، درجه حرارت و ارتفاع)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1کرمانشاه، میدان سپاه پاسداران، بلوار کشاورز، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کد پستی 6715848333- صندوق پستی 1661-67145
2مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
چکیده
به منظور بررسی تأثیر عوامل اقیمی بر پراکنش علف های هرز، مطالعه ای در 85 مزرعه گندم آبی در 11 شهرستان استان کرمانشاه طی سال های1381-1380 و 1391-1390 انجام شد. مجموعاً 162 گونه علف هرز از 33 خانواده گیاهی در این مزارع شناسایی شد. ارتباط پراکنش گونه های علف هرز با 6 عامل اقلیمی توسط آنالیز چند متغیره همبستگی کانونی (CCA) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ارتباط تراکم گونه ای جوامع علف هرز با عوامل اقلیمی با استفاده از روش آنالیز همبستگی کانونی معنی‌دار بود. مجموع دو مؤلفه اول و دوم در سال 1381، 4/85% و در سال 1391، 64% از واریانس پراکنش گونه ها را تحت تأثیر عوامل اقلیمی توصیف کردند. یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana)، چچم (Lolium rigidum)، خردل وحشی (Sinapis arvensis) و دانه قناری (Phalaris brachystacys) در مناطقی از استان که درجه حرارت و تبخیر بالا دارند و ارتفاع از سطح دریا پایینی دارند، ازپراکنش وسیعی برخوردار بودند.
کلیدواژه ها