زوال درختان و درختچه‌های جنگلی و طغیان آفات نوظهور برگخوار در مناطق جنگلی زاگرس شمالی و مرکزی پیامد تغییرات آب و هوایی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
1عضو هیأت علمی- بخش تحقیقات منابع طبیعی
2دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
3دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
4محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
چکیده
گرمایش جهانی و بحران آب و هوایی، دو مسالة مهم هستند که در چند سال اخیر توجه جهانی را به خود جلب کرده‌اند. از پیامدهای وخیم آن بروز پدیده‌های نوپدید و باز پدید با اثرات بسیار منفی است که منجر به حذف و مهاجرت گونه‌های جانوری و گیاهی می‌شوند. میزان حساسیت اکوسیستم‌های جنگلی به این تغییرات بسیار بالا است. جنگل بلوط زاگرس یکی مهمترین منابع ملی ارزشمند کشور محسوب می‌شوند. طی یک دهه اخیر در اثر تغییرات آب و هوایی درختان و درختچه‌های این منطقه رویشی غرب کشور متحمل خسارات زیادی شده‌اند. شرایط برای طغیان حشرات آفت و عوامل بیمارگر مهیا شده است. مشاهدات و بررسی‌های انجام شده ما طی چند سال اخیر در منطقه زاگرس شمالی و میانی ظهور و شیوع آفات خطرناکی همچون Tortrix viridana، Lymantria dispar، Periclista sp، Tomostethus sp را در مناطق خاصی مورد تایید قرار داده است. این آفات جمعیت بسیار بالایی داشته و خسارتزایی برگخواری آنها 100 درصد است. استمرار فعالیت هر ساله آنها در عرصه‌های جنگلی سبب زوال درختان خواهد شد. در این تحقیق کار شناسایی دقیق آفات علاوه بر بررسی‌های ریخت شناسی لاروها و پرورش آنها، از ابزار مولکولی هم استفاده شده است. بعضی از این آفات نوپدید برای اولین بار از کشور گزارش می‌شوند.
کلیدواژه ها