بررسی دلایل اقلیمی خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از اندازه گیری پارامترهای پهنا و ویژگی‌های آوندی حلقه‌های درختی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
نویسندگان
--------
چکیده
منطقه زاگرس به دلیل واقع شدن در مسیر بادهای غربی و جذب رطوبت از سیستم‌های بارشی مدیترانه‌ای یکی از مهمترین حوضه‌های آبخیز ایران بشمار می‌آید که پوشش جنگلی بلوط نقش مهمی را در سیستم هیدرولوژی آن ایفا می‌کند. در این پژوهش با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای پهنا و ویژگی‌های آوندی حلقه‌های رویشی درختان بلوط در مناطق زاگرس مرکزی و جنوبی نقش عوامل اقلیمی در خشکیدگی درختان بلوط مورد بررسی قرار گرفت. پهنای حلقه‌های رویشی درختان بلوط با استفاده از میز اندازه‌گیری LINTAB اندازه‌گیری شدند و برای هر رویشگاه‌ گاه‌شناسی رویشگاهی ساخته شد. برای اندازه‌گیری ویژگی‌های آوندی با عکس‌ برداری از سطح نمونه‌ها و آنالیز آن‌ها توسط نرم افزار WinCELL PRO 2012a مقادیر پارامترهای آوندی چوب آغاز و چوب پایان حلقه‌های رویشی جداگانه اندازه‌گیری شدند و در پایان گاه‌شناسی‌های پهنا و آناتومی با داده‌های دما و بارش نزدیکترین ایستگاه‌های هواشناسی واسنجی شدند. نتایج نشان داد که بارش ماهانه در ماه‌های قبل از شروع فصل رویش و فصل رویش با رویش گونه درختی بلوط ایرانی در رویشگاه زاگرس دارای رابطه مثبت و برعکس دما بویژه در طی فصل خشک تابستان بیشترین تاثیر منفی را بر رویش این گونه دارد. با توجه به فصلی بودن بارش‌ها در این منطقه و نیاز بالای این گونه درختی به رطوبت ماه‌های قبل از فصل رویش برای دوره فعال رویشی خود، کلیه اقداماتی که بتواند میزان رطوبت و ماندگاری آب در خاک را در این رویشگاه حفظ کند برای ادامه رویش درختان بلوط بسیار ضروری می‌باشند.
کلیدواژه ها