انتقال مجدد مواد فتوسنتزی گندم تحت تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی در منطقه گرم پلدختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان لرستان-شهرستان پلدختر-خیابان مطهری جنوبی -کوچه مطهری 15 -پلاک2
2دانشکده کشاورزی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس. ایران
3خرم آباد
4عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس. ایران
چکیده
به‌منظور بررسی کیفی دانه گندم به تنش خشکی و کودهای زیستی مایکوریزا، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه دو رقم گندم، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت – فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 به اجرا در آمد. تنش خشکی از طریق قطع آبیاری در کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله سنبله دهی و آبیاری تا مرحله پر شدن دانه بود. کرت‌های فرعی به صورت فاکتوریل شامل عامل کود زیستی در چهار سطح شاهد (بدون کود)، تلقیح میکوریزا، تلقیح میکوریزا و ازتوباکتر و تلقیح میکوریزا و آزسپیریلوم و عامل رقم شامل دو رقم چمران و بهرنگ بود. نتایج نشان داد که بیشترین انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه از شرایط قطع آبیاری در مرحله پرشدن دانه به میزان 52/0 گرم در بوته و کمترین آن از شرایط نرمال آبیاری به میزان 49/0- گرم در بوته حاصل شد. در میان ارقام، بیشترین انتقال مجدد از رقم بهرنگ و کمترین آن از رقم چمران حاصل شد. مقایسه میانگین سطوح کودی طی دو سال نشان داد که بیشترین انتقال مجدد مواد فتوسنتزی به دانه از عدم کاربرد کود و کمترین آن از کاربرد میکوریزا حاصل شد.
کلیدواژه ها