اثر تنش خشکی و کودهای زیستی مایکوریزا، ازتوباکتر، آزوسپیریلوم بر عملکرد دانه گندم در منطقه گرم پلدختر
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1استان لرستان-شهرستان پلدختر-خیابان مطهری جنوبی -کوچه مطهری 15 -پلاک2
2دانشکده کشاورزی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس. ایران
3خرم آباد
4عضو هیئت علمی، دانشکده کشاورزی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، فارس. ایران
چکیده
به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و کودهای زیستی مایکوریزا، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم بر عملکرد دو رقم گندم، پژوهشی مزرعه‌ای به‌صورت اسپلیت – فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 به اجرا در آمد. تنش خشکی از طریق قطع آبیاری در کرت‌های اصلی شامل سه سطح آبیاری کامل، آبیاری تا مرحله سنبله دهی و آبیاری تا مرحله پر شدن دانه بود. کرت‌های فرعی به صورت فاکتوریل شامل عامل کود زیستی در چهار سطح شاهد (بدون کود)، تلقیح میکوریزا، تلقیح میکوریزا+ازتوباکتر و تلقیح میکوریزا و آزسپیریلوم و عامل رقم شامل دو رقم چمران و بهرنگ بود. نتایج نشان داد که در سال اول بیشترین عملکرد دانه از شرایط نرمال آبیاری و کاربرد توأم میکوریزا و ازتوباکتر به میزان 0/7100 کیلوگ رم در هکتار و کمترین عملکرد دانه از شرایط قطع آبیاری در پرشدن دانه و عدم کاربرد کود بدست آمد. در سال دوم بیشترین عملکرد دانه از شرایط نرمال آبیاری و کاربرد میکوریزا به میزان 5567 کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد دانه از شرایط قطع آبیاری در مرحله سنبله‌دهی و سطوح مختلف کاربرد کود حاصل شد. در میان ارقام مورد بررسی، رقم چمران با 1/6337 و 8/4752 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب در سال‌های اول و دوم اجرای آزمایش تولید نمودند.
کلیدواژه ها