ارزیابی خشکسالی با استفاده از شاخص‌های درصد نرمال و شاخص استاندارد بارش سالانه (مطالعه موردی: الیگودرز و ازنا)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشجوی دکتری- علوم و مهندسی آبخیزداری
2عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
3کارشناس ارشد آبخیزداری اداره منابع طبیعی شهرکرد
چکیده
خشکسالی یکی از بلاهای طبیعی است که می تواند به واسطه خود طبیعت بازگردانده شود. اگرچه این یک فاجعه طبیعی است، اما آن چیزی است که تا حدی می تواند توسط انسان پیشگیری گردد. در مطالعه حاضر وضعیت خشکسالی محدوده دو شهر الیگودرز و ازنا با استفاده از دو شاخص، شاخص استاندارد بارش سالانه (SIAP) و شاخص درصد نرمال (PNI) طی بازه زمانی 2000 _ 2015 مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده، طی دوره آماری مورد نظر (16 سال)، مشاهده شد که بر اساس شاخص SIAP عمدتا شرایط نرمال وجود داشته و به جزء چند ماه از برخی سال‌ها که شرایط "ترسالی" را نشان دادند، خشکسالی شدیدی مشاهده نشد. با توجه به شاخص PNI نیز در چهار ماه (ماه‌های ژوئن، جولای، آگوست و سپتامبر) "خشکسالی بسیار شدید" مشاهده شد. این در حالیست که طبق این شاخص حدود شش ماه سال (ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، نوامبر و دسامبر) دارای "ترسالی" بود.
کلیدواژه ها