تاثیر خشکسالی بر کیفیت آب دشت رامهرمز
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
2گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرم آباد
3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد
چکیده
شهرستان رامهرمز درشرق استان خوزستان واقع شده‌است. آب و هوای رامهرمز گرم بوده و دارای اقلیم خشک و خشک متوسط است. آبخوان رامهرمز یک آبخوان آزاد و از یک مخروط افکنه وسیع در بخش جنوب غربی تشکیل شده است. واحدهای سنگی رخنمون یافته در محدوده رامهرمز بیشتر از جنس ژیپس، مارن، آهک ماسه‌ای رس‌دار و شیل می‌باشد. با استفاده از داده های برداشت شده تعداد 16 چاه در محدوده دشت رامهرمز طی سالهای 1376 تا 1396 شامل آنیونها و کاتیون ها و همچنین هدایت الکتریکی(EC)، مجموع جامدات محلول (TDS) و pH اقدام به بررسی کیفیت آب منطقه در سالهای مورد نظر شده است. براساس نتایج رسم شده در نمودار شولر از لحاظ مولفه‌های شیمیایی موجود در این نمودار آب‌‌های حوضه از نظر کیفیت عمدتاً در محدوده متوسط تا نامناسب قرار می‌گیرند. مقدار TDS بین 1200 تا 3500 در نوسان است وآب‌های منطقه از لحاظ سختی جزء آب‌های سبک تا نسبتاً سخت قرار می‌گیرند. آبهای منطقه در طبقه C4S1 (شور– نامناسب برای کشاورزی) و طبقه C3S1 (شور - قابل استفاده برای کشاورزی( قرار دارند. روندکاهشی بلند مدت بارندگی سالهای اخیر و روند افزایش بلند مدت EC وTDS در اکثر چاه های منطقه نشان میدهد که کاهش کیفیت آب‌ها یا افزایش پارامترهای EC و TDS تحت تاثیر کاهش بارندگی صورت گرفته است بطوریکه نمودار گیبس نیز این موضوع را تایید می‌کند چراکه عمده ترکیب شیمیایی آب‌های زیرزمینی تحت تأثیر تبخیر می‌باشد و تعداد اندکی از چاه‌ها تحت تأثیر ترکیب شیمیایی سازندها ی زمین‌شناسی مثل گچساران هستند.
کلیدواژه ها