تاثیرکم‌آبیاری تنظیم‌شده بر عملکرد و کیفیت ارقام انگور کشمشی و صاحبی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد خیابان 60 متری گلشن دوم انتهای بلوار کشاورز
2دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
چکیده
به‌منظور مطالعه اثر کم‌آبیاری بر کمیت و کیفیت و همچنین کارایی مصرف آب در انگور آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار بر روی دو رقم تجاری انگور شامل کشمشی و صاحبی انجام گردید. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری کامل (شاهد) و سه سطح کم‌آبیاری شامل 80، 60 و 40 درصد نیاز‌آبی از مرحله تغییر رنگ حبه‌ها تا برداشت انگور بودند. نتایج نشان داد که اثر کم‌آبیاری بر عملکرد، وزن خوشه و حبه، قندهای محلول کل، و کارایی مصرف آب معنی‌دار شد. بالاترین میزان صفات اندازه‌گیری شده در تیمار آبیاری کامل مشاهده شد، ولی برای صفات عملکرد کل ، قندهای محلول کل، و کارایی مصرف آب اختلاف معنی‌داری بین تیمار آبیاری کامل و کم‌آبیاری 80 درصد مشاهده نشد. محتوای فنل‌کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پس از تیمار کم‌آبیاری به‌طور معنی‌داری وابسته به رقم تحت تأثیر قرار گرفت. در رقم کشمشی محتوای فنل‌کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در تیمار 80 درصد کم‌آبیاری نسبت به شاهد افزایش یافت. رقم صاحبی در 80 درصد کم‌آبیاری، فنل‌کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کمتر و در 40 درصد کم‌آبیاری فنل‌کل بیشتری نسبت به شاهد داشت. به‌طورکلی با توجه به شرایط آزمایش، کم‌آبیاری در سطح 80 درصد نیاز آبی برای حفظ عملکرد ارقام انگور کشمشی و صاحبی بدون تأثیر سوء بر کیفیت میوه توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها