انتخاب منفی و مثبت لاین های حساس و متحمل سویا (Glycin max) به تنش خشکی با کمک از مدیریت نرم افزاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بروجرد کیلومتر 3 جاده بروجرد خرم آباد منازل سازمانی پردیس تحقیقات کشاورزی
2دانشیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
3استادیار گروه اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
چکیده
انتخاب منفی و مثبت اصطلاحاتی هستند برای حذف یا گزینش لاین هایی که در پروسه اصلاحی گیاهان قرار میگیرند. یکی از راهکارهای افزایش عملکرد سویا انتخاب ارقام مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی خشک یا کم آب می‌باشد. به منظور بررسی و انتخاب لاین های مقاوم و حساس سویا به تنش خشکی با کمک مدیریت نرم افزار Minitab16، 80 لاین سویا حاصل از تلاقی ارقام Karbin × Fora به همراه رقم شاهد (L.17) در سال زراعی 96-1395 در قالب طرح لاتیس 9×9 ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه اختلاف معنی داری را بین لاین ها و شاهد نشان داد و بین بلوک ها نیز اختلاف معنی داری در صفات مختلف مشاهده شد. نتایج مطالعه تجزیه به عامل صفات مورد مطالعه در قالب 2 مولفه که حدود 62 درصد از تغییرات کل را توجیه می‌کردند منجر به انتخاب و گزینش لاین های مقاوم و حذف لاین های حساس به تنش خشکی شد.
کلیدواژه ها