اثر دو گونه مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد سه رقم گلرنگ در شرایط دیم منطقه خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خ خیام غربی کوچه مادر پلاک 8
2دانشگاه ازاد اسلامی،خرم اباد، ایران
چکیده
به منظور بررسی تاثیر تلقیح دو گونه قارچ میکوریزا بر خواص کمی ارقام گلرنگ دیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی سراب چنگایی خرم‌آباد واقع در 5 کیلومتری این شهرستان اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل سه رقم گلرنگ دیم (فرامان، سینا و ساینا) و تلقیح میکوریزا (عدم تلقیح، تلقیح با گونه Rhizophagus intraradices، تلقیح با گونه Funnelifomis. mossae و تلقیح با هر دو گونه) بود. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین ارتفاع بوته و وزن هزار دانه در رقم ساینا، بیشترین شاخص سطح برگ، تعداد دانه در غوزه، تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در رقم فرامان و بیشترین قطر غوزه در رقم سینا مشاهده شد. بیشترین قطر ساقه، شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در تلقیح همزمان دو گونه میکوریزا، بیشترین تعداد دانه در غوزه در تلقیح با اینترارادیسز و بیشترین تعداد دانه در بوته در تلقیح با موسیا مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد غوزه در بوته در اثر متقابل تلقیح قارچ موسیا در رقم فرامان دیده شد. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 2/1301 کیلوگرم در هکتار در رقم فرامان و کمترین آن در رقم ساینا با میانگین 5/949 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. عملکرد دانه در تلقیح همزمان با دو گونه قارچ با میانگین 1/1256 کیلوگرم در هکتار دیده شد و کمترین عملکرد دانه در عد م تلقیح با قارچ میکوریزا با میانگین 7/977 کیلوگرم در هکتار بود.
کلیدواژه ها