بررسی مشارکت بهره برداران در مدیریت بهینه مصرف آب در زمان خشکسالی (شبکه های آبیاری و زهکشی دشت قزوین)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1اراک- ابتدای کوی مسکن- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان مرکزی
2عضو هیئت علمی
چکیده
سازماندهی بهره برداران و تولید کنندگان دارای حقابه در تشکل آببران، یکی از استراتژی‌های اساسی در موضوع بهره‌برداری از آب می‌باشد. در این تحقیق بحث انتقال مدیریت بهره‌برداری آب و نگهداری از تأسیسات آبی در دشت قزوین که دارای شبکه‌های آبیاری مدرن می‌باشد. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق نقاط مثبت و منفی این انتقال مدیریت همچنین مشکلات و نارسائی‌های موجود در واگذاری، راه‌کارها و پیشنهادات به صورت فنی و کارشناسی از طریق بازدید صحرایی و نظرسنجی از نمایندگان کشاورزان و کارشناسان کانون آب‌بران، شناسائی و ارائه شده است. با توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری در این شبکه نتایجی همچون : ساده سازی امور اداری و اجرائی، کاهش تصدی‌گری دولت، صرفه‌جویی در وقت، اعمال مدیریت محلی، کاهش تلفات انتقال و توزیع آب و ایجاد اشتغال حاصل شد. مشکلاتی همچون تخریب و فرسودگی شبکه، عدم ارائه الگوی کشت صحیح، عدم تقسیم عادلانه آب توسط میراب‌ها، عدم شفافیت در نحوه وصول آب بهاء، عدم ارتباط صحیح بین کشاورزان و کانون، عدم شفافیت و تعامل بین زارعین و سازمان‌های دولتی، مشخص نبودن کاهش و یا افزایش راندمان آبیاری و تولید عدم تعیین مشوق-های لازم در کاهش هزینه‌های بهره‌برداران، عدم انجام امور ترویجی و آموزشی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها