بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم تحت شرایط دیم
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
خرم آباد لرستان- خیابان کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان
چکیده
به منظوربررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف گندم دیم آزمایشی درسال 91-1388 درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 18 ژنوتیپ در چهار تکرارانجام گردید. وزن هزار دانه در ژنوتیپ شماره 4 با حدود 5/42 گرم بیشترین و در ژنوتیپ شماره 6 با 33 گرم کمترین بود. بیشترین تعداد دانه در سنبله در ژنوتیپ 13 و کمترین آن در ژنوتیپ 16 مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه گندم در ژنوتیپ 5 و کمترین عملکرد دانه در ژنوتیپ شماره 6 مشاهده شد. ژنوتیپ شماره10 دارای بیشترین عملکرد بیولوژیک (10672 کیلوگرم در هکتار) و ژنوتیپ شماره 6 دارای کمترین عملکرد بیولوژیک(7042 کیلوگرم در هکتار) بود. بیشترین شاخص برداشت دانه مربوط به ژنوتیپ شماره 5 و شماره 11(41 درصد) و کمترین آن مربوط به ژنوتیپ شماره 7(30درصد) بود. به نظر می‌رسد که افزایش قدرت مخزن از طریق افزایش تعداد داه در سنبله و سرعت پرشدن دانه می‌تواند منجر به افزایش عملکرد دانه در ارقام مورد بررسی گندم گردد. به طور کلی با توجه به تغییرات اقلیمی به ویژه درجه حرارت و بارندگی طی سالهای اخیر و با توجه به مقایسه میانگین داده های آزمایشی بهترین رقم جهت کاشت ، ژنوتیپ شماره 5 می‌باشد که شاخصه‌های مناسب جهت کشت دیم را دارا می‌باشد.
کلیدواژه ها