شناسایی تراکم های مطلوب نخود فرنگی در سطوح مختلف آبیاری تکمیلی با استفاده از نمودار دو وجهی محیط × صفت و تراکم × محیط
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
.....
چکیده
به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و تراکم بوته بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود فرنگی لاین پیشرفته Spirng2 ، آزمایشی در سال زراعی 85-1384 در شهرستان نهاوند به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار به مرحله اجرا درآمد . تیمارهای آبیاری تکمیلی در مرحله کاشت (I2)، 50 درصد گلدهی(I3) و پر شدن غلاف ها (I4)همراه با شاهد دیم (I1) به عنوان کرت های اصلی و تراکم های بوته 17(d4)، 22 (d3)، 33 (d2)و 67 (d1) بوته در مترمربع به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. در این آزمایش تراکم d1 بیشترین میزان ثبات و پایداری را نسبت به سایر تراکم ها داشتند. تجزیه بای پلات محیط‌های آزمایش (سطوح آبیاری تکمیلی ) را به چهار گروه دسته‌بندی کرد و تراکم هایی که دارای PC1 بیشتر از صفر باشند، به عنوان تراکم های های دارای محصول بیشتر و آن‌هایی که نمره PC1 آن‌ها کمتر از صفر باشد، به عنوان تراکم های کم محصول شناخته شدند. بنابراین در این تحقیق تراکم های d1 و d2 پر محصول و تراکم های d3 و d4 کم محصول بودند. تراکمd1 در محیط‌های I2 و I3 ، و تراکم d2 , در محیط I2 مقادیر عملکردی دانه بالاتری نشان داده‌اند و تراکم d4 در هیچ یک از محیط‌ها عملکرد خوبی نداشت .روابط بین صفات اجزاء عملکرد با عملکرد دانه نشان داد که بیشترین همبستگی بین عملکرد دانه و تعداد دانه در بوته می باشد .
کلیدواژه ها