ارزیابی تحمل تنش خشکی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه پیام نور- تهران-ایران
2.....
چکیده
نخود با توانایی بالایی که در تثبیت نیتروژن و استفاده بهینه از نزولات جوی دارد معمولا در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشت می‌گردد. به منظور بررسی شاخص‌های تحمل به تنش و شناسایی بهترین شاخص تحمل به خشکی، آزمایشی در طول دو سال زراعی با 19 ژنوتیپ نخود (Cicer arietinum) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار در بهار و پاییز در استان لرستان انجام شد. شاخص‌های اندازه‌گیری شده شامل شاخص تحمل تنش (STI)، شاخص تحمل (TOL)، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، میانگین بهره‌وری (MP)، میانگین هارمونیک (HARM) و میانگین هندسی بهره‌وری (GMP) بودند. نتایج تجزیه مولفه‌های اصلی نشان داد مولفه‌های اول و دوم 99% تغییرات را توجیه می‌کنند و می‌توان پیشنهاد کرد ژنوتیپ‌هایی که در فضای بالایی این دو مولفه قرار می‌گیرند (منطقهA) به عنوان ژنوتیپ‌های متحمل به خشکی با عملکرد بالا در نظر گرفته شوند. بطور کلی ژنوتیپ‌های 6 Gو 15G بعنوان ژنوتیپ‌های متحمل مورد توجه قرار می‌گیرند و می‌توان آنها را در برنامه‌های اصلاحی بکار برد.
کلیدواژه ها