مطالعه پدیده خشکسالی و دیگر عوامل تنش زا و مستعد کننده زوال درختان بلوط در استان لرستان
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
2عضو هیات علمی
چکیده
بیماری زوال از مهمترین بیماریهای بلوط در دنیا و ایران است. تا به حال زوال بلوط در نقاط مختلفی از دنیا اتفاق افتاده است. این عارضه پدیده‎ایی جدید نیست و بیش از دو و نیم سده است که گزارش شده است، اما به دلیل پیچیدگی موضوع هنوز خیلی از مسائل آن ناشناخته میباشد. گروهی از عواملی که به اشتباه آنها را عوامل زوال بلوط میدانند در اصل عوامل تنش زا هستند که زمینه را برای عوامل بیماری زای ایجاد کننده زوال فراهم میکنند. در دنیا روی عوامل تنش‎زا و بیمارگر این عارضه تحقیقات مختلفی انجام شده است. حاصل تمام این تحقیقات مشخص میکند که عامل نهایی پدیده زوال در درختان بلوط قارچها و باکتریهایی بیماری‎زا و در مواردی سوسکهای چوبخوار و پوستخوار هستند. هدف از انجام این تحقیق بررسی مقدماتی عوامل تنش‎زا و بیمارگر در درختان بلوط در استان لرستان بود که با انتخاب رویشگاههای مختلفی در عرصه های جنگلی استان لرستان طی 11 سال در فصول مختلف به این رویشگاهها سرکشی شد و عوامل تنش‎زا و بیمارگر بررسی شدند. نتایج حاصل از بررسیهای انجام شده نشان داد که خشکسالی‎، آفات برگخوار‎، حشرات چوبخوار، آفات پوستخوار، موریانه، تنش رطوبتی، پدیده گرد و غبار، سرما، کهنسالی درختان و در مناطق محدودی برگخوارهایی از نوع زنبور به عنوان مهمترین عوامل تنش‎زا و تسهیل کننده زوال و قارچ Biscogniauxia mediterranea و جدایه‎هایی ازقارچهای مختلف به عنوان عوامل بیمارگر در ختان زوال یافته شناسایی شدند و گونه های بلوط زوال یافته Lindl. Quercus Brantii و Oliv. Q. inferctoria بودند.
کلیدواژه ها