مطالعه قارچهای جنس لویلولا(Leveillula)و گسترش آنها با پدیده خشکسالی در عرصه های منابع طبیعی زاگرس میانی و شمالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
2عضو هیات علمی دانشگاه
چکیده
عوامل متعددی گونه‎های گیاهی عرصه‎های منابع طبیعی را تهدید می‎کند که یکی از این عوامل خسارت آفات و بیماریها از جمله قارچ‎های راسته Erysiphales می باشند.این قارچ‎ها بیوتروف بوده و روی طیف وسیعی از گیاهان تک‌لپه‌ و دولپه بیماری‎زاهستند و گسترش جهانی دارند . یکی از مهمترین جنسهای این راسته از قارچها جنس Leveillula می باشد. پراکنش گونه‎ها و میزبان‎های آن‎ها در نقاط مختلف جهان متفاوت است و در مناطق مختلف میزبا‎ن‎های متفاوتی دارند. در این تحقیق گروهای مختلفی از گیاهان آلوده به قارچهای راسته Erysiphales از عرصه های منابع طبیعی در زاگرس میانی و شمالی نمونه برداری شد و ابتدا میزبان گیاهی آنها شناسایی شد پس از انجام مطالعات میکروسکوپی گونه‎‎هایی قارچی عامل بیمارگر آنها شناسایی شد. نتایج نشان داد که میزان بالایی از گونه های گیاهی آلوده به قارچهای راسته Erysiphales، به جنس Leveillula آلوده بودند . گونه های این جنس در مناطق گرم و خشک بویژه فصل تابستان به حداکثر خسارت خود روی میزبان میرسید و در مناطق با میزان خشکی و گرمای کمتر خسارت آنها کمتر بود، که نتایج این تحقیق میتواند هشداری برای طغیان این گروه از قارچها در صورت ادامه روند خشکسالی در مناطق زاگرس میانی و شمالی باشد.
کلیدواژه ها