تاثیر خشکسالی بر تغییرات جمعیت کنه های تارتن بادام در استان چهارمحال و بختیاری
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شهرکرد- خ ابوذر- کوجه 7 - پلاک 22
2بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری
3استان چهار محال و بختیاری، شهرکرد، گودال چشمه ، بیست متری سوم مجتمع بهار
چکیده
دما و بارش از مهمترین پارامترهای اقلیمی هستند که علاوه بر تاثیر در تغییر اقلیم و فعالیت های اقتصادی به ویژه کشاورزی، نقش موثری بر رفتار، پراکنش، رشد و نمو، زنده مانی و تولید مثل حشرات دارند. در این مقاله وضعیت خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و ارتباط آن با طغیان کنه‌های تارتن Tetanychus urticae Koch و Schizotetranychus smirnovi Wainst در باغ‌های بادام بررسی گردید. به منظور پایش پدیده خشکسالی، مقادیر SPI (شاخص بارش استاندارد) ایستگاههای مختلف استان در طول دوره آماری مشترک 16 ساله (1995 تا 2010) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تغییرات جمعیت آفت، نمونه‌برداری منظم و هفتگی از برگ‌های درختان بادام رقم مامایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که سه دوره خشکسالی شدید در سال‌های 1995، 2008 و 2010 در استان اتفاق افتاده است که شدیدترین آن مربوط به سال 2008 (سال زراعی 1386-87) بوده است. از طرفی بررسی تغییرات جمعیت کنه‌های تارتن دولکه‌ای و کنه بادام طی مدت سه سال (1386-1388) نشان داد که بالاترین تراکم جمعیت آفت مربوط به سال 1387 بوده است. شرایط خشکسالی ایجاد شده می-تواند عاملی برای طغیان آفات مذکور در نقاط مختلف استان باشد. آگاهی از روند تغییرات آب و هوایی و روند تغییرات جمعیت آفات در منطقه موجب اتخاذ روشهای منطقی جهت مدیریت کنترل انبوهی آفات و موفقیت در مواجه با اثرات تغییرات آب و هوایی می‌شود.
کلیدواژه ها