اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد راندمان مصرف آب گیاه زراعی سورگوم دانه‌ای به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
لرستان-خرم آباد- خیابان انقلاب-خیابان رازی-میدان رازی- کوچه مسجد امام سجاد ع- پلاک116
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و راندمان مصرف آب گیاه زراعی سورگوم دانه‌ای در کشت تابستانه، آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت- اسپلیت پلات با چهار تکرار در تابستان سال‌های 1395 و 1396 در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد اجرا شد. عامل اصلی گیاه زراعی سورگوم دانه ای، عامل فرعی تنش خشکی شامل آبیاری پس از 60 ( آبیاری نرمال )، 90 و 120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس الف و عامل فرعی فرعی ریزگرد شامل عدم کاربرد و کاربرد 50 و 100 میلی گرم در مترمکعب بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی داری در عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و کارایی مصرف آب برای دانه و زیست توده سورگوم دانه ای شد. راندمان مصرف آب با اعمال تنش خشکی افزایش یافت. با اعمال تنش خشکی راندمان مصرف آب بالا برای عملکرد بیولوژیک در سورگوم دانه ای بدست آمد. عامل ریزگرد هیچگونه اثر معنی داری بر عملکرد گیاه زراعی سورگوم دانه ای نداشت ، همچنین اثر متقابل تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد دانه معنی دار نشد. در مجموع گیاه زراعی سورگوم دانه‌ای برای کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد و مناطق مشابه در شرایط کمبود آب توصیه می گردد.
کلیدواژه ها