اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی متانول بر عملکرد و خصوصیات زراعی ذرت در منطقه کوهدشت
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خیابان رهبری- چهارراه بسیج
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشکده کشاورزی
چکیده
به منظور بررسی اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی غلظت‌های مختلف متانول بر عملکرد و برخی صفات زراعی ذرت، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در بهار 1396 در منطقه کمیر شهرستان کوهدشت اجرا گردید. عوامل مورد مطالعه شامل عامل تنش خشکی در چهار سطح (آبیاری نرمال، تنش خشکی در مرحله گلدهی، تنش در مرحله پر شدن دانه و تنش در مراحل گلدهی و پر شدن دانه) و محلول‌پاشی متانول در چهار سطح (محلول‌پاشی آب مقطر، محلول‌پاشی متانول با غلظت‌های 1/0، 2/0 و 3/0 پی‌پی‌ام) بودند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین تعداد بلال در بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه در شرایط آبیاری نرمال دیده شد. بیشترین تعداد دانه در بلال، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در محلول‌پاشی متانول با غلظت 2/0 پی‌پی‌ام مشاهده شد. بیشترین تعداد دانه در ردیف در اثر متقابل آبیاری نرمال و محلول‌پاشی متانول با غلظت 2/0 پی‌پی‌ام و حداکثر وزن هزار دانه در اثر متقابل تنش در مراحل گلدهی و پر شدن دانه و محلول‌پاشی متانول با غلظت 3/0 پی‌پی‌ام مشاهده گردید.
کلیدواژه ها