واکنش فیزیولوژیک گندم به آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی متانول و نانو کود در شرایط دیم خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
میدان کیو - بلوار ولیعصر - آرمان یک
چکیده
به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی متانول و کود نانو بر رنگیزه‌های فتوسنتزی و میزان پرولین برگ گندم در شرایط دیم، آزمایشی در منطقه معتدل سرد کمالوند خرم‌آباد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بصورت اسپلیت –پلات فاکتوریل با چهار تکرار در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. آبیاری تکمیلی شامل بدون آبیا ری تکمیلی و آبیاری تکمیلی در مرحله پرشدن دانه در کرت اصلی و محلول پاشی متانول شامل شاهد (محلول پاشی با آب مقطر)، محلول پاشی 10، 20 و 30 درصد حجمی و محلول پاشی نانو شامل شاهد (محلول پاشی با آب مقطر) و محلول پاشی نانو به‌صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل a+b، نسبت کلروفیل a/b و کاروتنوئیدها و میزان پرولین برگ اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی میزان رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل a+b و کاروتنوئیدها برگ گندم را بطور معنی‌داری افزایش داد ولی میزان پرولین برگ را کاهش داد. محلول پاشی متانول نیز موجب افزایش معنی‌دار رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل a+b و کاروتنوئیدها شد ولی میزان پرولین برگ را کاهش داد. محلول پاشی نانو رنگیزه‌های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل b، نسبت کلروفیل a/b و کاروتنوئیدها افزایش داد ولی موجب کاهش میزان پرولین برگ گردید.
کلیدواژه ها