اثر آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی متانول و نانو کود بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی دانه گندم در شرایط دیم خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
میدان کیو - بلوار ولیعصر - آرمان یک
چکیده
به منظور بررسی واکنش بیوشیمیائی دانه گندم در شرایط دیم به آبیاری تکمیلی و محلول‌پاشی متانول و کود نانو، آزمایشی در منطقه معتدل سرد کمالوند خرم‌آباد در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی بصورت اسپلیت –پلات فاکتوریل با چهار تکرار در سال زراعی 96-1395 اجرا شد. آبیاری تکمیلی شامل بدون آبیاری تکمیلی و آبیاری تکمیلی در مرحله پرشدن دانه در کرت اصلی و محلول پاشی متانول شامل شاهد (محلول پاشی با آب مقطر)، محلول پاشی 10، 20 و 30 درصد حجمی و محلول پاشی نانو شامل شاهد (محلول پاشی با آب مقطر) و محلول پاشی نانو به‌صورت فاکتوریل در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. نیتروژن، فسفر، روی، لیپیدها و خاکستر اندازه‌گیری گردید و نسبت فسفر به روی محاسبه شد. نتایج نشان داد که کاربرد آبیاری تکمیلی میزان نیتروژن، فسفر، روی، نسبت فسفر به روی، لیپیدها و خاکستر دانه گندم را ب طور معنی‌داری افزایش داد. محلول پاشی متانول تنها موجب افزایش معنی‌دار میزان نیتروژن، فسفر و خاکستر دانه شد. محلول پاشی نانو نیز میزان نیتروژن، فسفر، روی و خاکستر دانه بطور معنی‌داری افزایش داد.
کلیدواژه ها