بررسی کارایی مدل salasدر براورد بیلان ماهانه آب حوزه آبخیز هنام
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1عضو هیأت علمی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
2دانشجوی دکتری- علوم و مهندسی آبخیزداری
3کارشناس سارمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منایع طبیعی لرستان، بخش تحقیقات خاک و آب لرستان
چکیده
به منظور بررسی وضعییت بیلان آبی به صورت ماهانه در حوزه آبخیز هنام سعی گردید از مدل سالاس که یک مدل منطقی ازوضعییت گردش آب در حوزه را ارائه میدهد استفاده شود. مدل منطقی حوضه هم از تعدادی مدل ساده که فرآیندهای مختلف جریان را در حوضه مشخص می سازد بدست می آید مانند رواناب سطحی، نفوذ، تبخیر و تعرق، نفوذ عمقی و جریان پایه. مدل های مذکور اساسا روند بارش را در سرتاسر حوزه تا خروجی تعیین می سازند.
برای کالیبراسیون مدل نیاز به داشتن مقدار ذخیره اولیه آب زیر زمینی می باشد. در حوزه آبخیز هنام با توجه به موجود بودن داده های مشاهده ای بارش وجریان خروجی برای در ابتدا پارامتر های a=0.4، b=0.2، c=0.1 و d=0.5 قرارداده شده و فرض می شود ذخیره آب زیرزمینی اولیه برابر 100 میلیمتر (GS0=100mm) است. جریان سطحی محاسبه و با داده های مشاهده ای مقایسه شده اند. مشاهده گردید که مدل مقدار جریان خروجی را کمتر از مقادیر واقعی ارائه می دهد. لذا مقادیر پارامترها تغییر داده شدند و بعد از 2 تکرار مقدار a=0.1، b=0.55، c=0.07 و d=0.01 ارائه گردید که با داده های مشاهده ای نسبتا نزدیک و مطابقت داشت. وضعییت اجزا ء بیلان بصورت ماهانه مستخرج از مدل نشان داد که میزان هرزاب نسبت به سایر متغیر ها سهم ناچیزی را دارد که این امر بیانگر نفوذ پذیری بالای حوزه میباشد.وجود چشمه های پر اب در سطح حوزه نیز مبین این مطلب است
کلیدواژه ها