برآورد آب مصرفی و میزان خوراک موردنیاز دام سبک (گوسفند و بز) استان لرستان در مواقع خشکسالی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1681981643
2معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان
3مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
چکیده
باهدف برآورد آب مصرفی و میزان خوراک موردنیاز دام سبک (گوسفند و بز) استان لرستان در مواقع خشکسالی، مطالعه فوق با استفاده از نیاز دام‌های استان و بر اساس جداول استاندار خوراک انجام شد. بدین منظور نیازهای غذائی گوسفند با استفاده از جداول احتیاجات غذائی گوسفند (2007) برآورد گردیده است. همچنین کمیت علوفه قابل‌دسترسی برای دام، بر اساس روش برون‌یابی (Extrapolation) محاسبه گردیده است. میزان خوراک مکمل برآورد شده برای فلاشینگ میش و قوچ بر اساس 25 درصد، شیردهی میش‌ها 30 درصد، شیرخوارگی بره‌ها 80 درصد و پرواربندی بره‌های نر و ماده 100 درصد کل نیاز غذائی محاسبه‌شده است. در مورد گونه بز، احتیاجات غذائی معادل 80 درصد احتیاجات گوسفند و خوراک مکمل فقط برای دوره شیردهی ماده بزها قابل‌محاسبه است لذا تنها 30 درصد از کل نیاز ماده بزهای شیرده محاسبه‌شده است. نتایج نشان داد میزان نیاز سالیانه آب مصرفی سالیانه گوسفند و بز به همراه بره و بزغاله به ترتیب 6/9034 و 5/3980 هزار مترمکعب می‌باشد. نیاز سالیانه کل خوراک شامل علوفه و کنسانتره در مواقع خشکسالی برای میش‌ها و بزهای مولد به ترتیب 2/1128 و 3/575 هزار تن است. بر این اساس نیاز کل سالیانه خوراک شامل علوفه و کنسانتره در مواقع خشکسالی برای گوسفند و بز به همراه بره و بزغاله به ترتیب 4/2704 و 7/1150 هزار تن می‌باشد. راه‌های مقابله با اثرات سوء خشکسالی بر جمعیت دامی استان برآورد و تخمین میزان علوفه و کنسانتره و تهیه نیمی از خوراک پیش‌بینی‌شده و تهیه انواع نهاده‌های دامی از راه‌های مقابله با اثرات خشکسالی است.
کلیدواژه ها