بررسی اثرات محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید آمینه بر برخی خصوصیات جو دیم در منطقه خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خیابان 16 متری بوعلی بین کوچه 5 و 6 آراسته
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشکده کشاورزی
چکیده
به‌منظور بررسی عکس العمل اثرات محلول پاشی اسید سالسیلیک و اسید امینه بر عملکرد و اجزا عملکرد جو دیم تحت شرایط دیم،آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار، در سال زراعی 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد واقع در 5 کیلومتری این شهرستان اجرا گردید. عامل‌های مورد آزمایش شامل عامل محلول‌پاشی اسیدهای آمینه (در سه سطح محلول‌پاشی با آب مقطر،محلول‌پاشی اسیدآمینه با غلظت‌های 2و 4در هزار) و عامل محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک در چهار سطح (محلول‌پاشی با آب مقطر، محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت-های 5/0، 1، 5/1، میلی‌مولار) بودند. نتایج نشان داد که اثرمحلول‌پاشی اسید سالیسیلیک بر صفات ، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، تعداد سنبله در مترمربع،عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت معنی‌دار گردید.همچنین اثر اسیدآمینه بر صفات ارتفاع بوته،طول سنبله،تعداد سنبلچه در سنبله،تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت معنی‌دار گردید.همچنین اثرمتقابل محلول‌پاشی اسیدآمینه واسیدسالیسیلیک بر صفت عملکرد دانه معنی‌دار گردید.که بالاترین عملکرد دانه(2365کیلوگرم در هکتار)درتیماربامصرف غلظت5/1میلی مولاراسیدسالیسیلیک در مصرف غلظت4درهزاراسیدآمینه بدست آمد.بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که محلول‌پاشی اسیدآمینه واسیدسالیسیلیک به‌عنوان روشی موثردرجهت کاهش تنش خشکی در زراعت جو موردتوجه قرار گیرد.
کلیدواژه ها