ارزیابی رژیمهای آبیاری و تراکم بوته در کشت دوم ارقام سورگوم علوفه‌ای
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1بروجرد کیلومتر 5 جاده خرم آباد-پردیس آموزش وتحقیقات کشاورزی بروجرد
2کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی بروجرد
3عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر ، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، کرج-ایران
4عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (پردیس آموزش وتحقیفات بروجرد )، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،بروجرد، ایران
5مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان (پردیس آموزش وتحقیفات بروجرد )، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،بروجرد، ایران
6گروه زراعت واصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد
چکیده
به منظور بررسی عملکرد علوفه و سازگاری ارقام سورگوم و در تراکم های مختلف کشت دوم تحت روشهای کم آبیاری این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با آرایش اسپلیت پلات در سه تکرار ودر سال 95 نیمه تیر پس از برداشت گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید.کرتهای اصلی شامل:آبیاری کامل همه خطوط و آبیاری خطوط بصورت یک در میان ،کرتهای فرعی بصورت فاکتوریلی از رقم(ارقام پگاه ،اسپیدفید ولاین KF18) وتعداد خطوط کشت روی پشته ( یک ودو ردیف ) اجرا گردید. هر کرت شامل 5 پشته به طول 6 متر با فاصله ردیف 60 سانتی متر وفاصله روی ردیف 8 سانتی متر با تراکم ثابت کشت انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل تاریخ کشت،تاریخ سبز شدن ، تاریخ چین برداری، تعداد پنجه و در زمان برداشت ارتفاع گیاه ،عملکرد علوفه تر وخشک در هرچین انجام شد.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که بین تیمار ها از نظر عملکرد علوفه تر وخشک به ترتیب در سطح احتمال پنج ویک درصد معنی دار شدند.همچنین نتایج نشان داد که در روش آبیاری یک در میان فاروها یا به اصطلاح نصف کردن آبیاری بهره وری آب 78/1 ودر آبیاری کامل 18/1 مشاهده شد .همچنین بهره وری کشت دوردیفه 15/1بود در صورتی که در کشت یک ردیفه این مقدار9/0 بود .در بین ارقام بالاترین مقدار بهره وری مربوط به اسپیدفید با 16/1 محاسبه شد. با توجه به نتایج می توان روش کم آبیاری با کشت دوردیف بر روی پشته رقم اسپیدفید را در کشت دوم برای منطقه امیدوار کننده دانست.
کلیدواژه ها