تأثیر تنش کم آبی و کاربرد زئولیت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز در خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خرم اباد بلوار تمدن نبش شکوفه 2
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشکده کشاورزی
چکیده
چکیده
به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد زئولیت در شرایط تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا رقم ناز در منطقه خرم‌آباد، آزمایشی بهصورت کرت‌های خردشده ( اسپلیت پلات) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1397 اجرا شد. عامل تنش خشکی شامل آبیاری نرمال، تنش خشکی ملایم، تنش خشکی شدید به‌عنوان کرت اصلی و عامل کاربرد زئولیت شامل بدون کاربرد زئولیت و کاربرد 4، 6 و 8 تن زئولیت در هکتار کرت فرعی بود. تأثیر متقابل عامل‌های تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد دانه و تعداد دانه در غلاف معنی‌داری شد. کاربرد 4، 6 و 8 تن زئولیت در هکتار در شرایط تنش خشکی شدید در مقایسه با تیمار عدم کاربرد زئولیت در شرایط نرمال آبیاری به ترتیب به میزان 7/25 ، 8/23 و 5/1 درصد کاهش عملکرد دانه وجود داشت. در حالی‌ که عدم کاربرد زئولیت در شرایط تنش شدید خشکی در مقایسه با عدم کاربرد زئولیت در شرایط نرمال آبیاری باعث کاهش 5/49 درصدی عملکرد دانه گردید. لذا می‌توان چنین استنباط نمود که در شرایط تنش خشکی شدید، کاربرد 8 تن زئولیت در هکتار بیشترین تأثیر را در بهبود عملکرد دانه ایفا نموده است.
کلیدواژه ها