معرفی مدل WetSpass-M ابزاری مفید جهت برآورد تغذیه توزیعی آب زیرزمینی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1دانشگاه لرستان
2استادیار گروه مرتع و آبخیزداری/ دانشگاه شهرکرد
3دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری/دانشگاه کاشان
چکیده
در محاسبات بیلان آب زیرزمینی، تغذیه یکی از مهم‌ترین پارامترهای ورودی آبخوان است که چنانچه بعد مکان هم در آن دخالت داده شود، برآورد آن با استفاده از مدل‌های یکپارچه قدیمی با عدم قطعیت بالایی مواجه است. از این‌رو ابزاری که بتواند نقص‌های مدل‌های قبلی را به حداقل برساند، ضروری است. مدل WetSpass- Mمدلی در مقیاس زمانی ماهانه است که با قابلیت برآورد اجزای بیلان آب حوزه آبخیز و به‌ویژه تغذیه آب زیرزمینی می‌تواند به بهبود مدیریت منابع آب کمک کند. قابلیت شبیه‌سازی اجزای بیلان بصورت توزیعی- مکانی در مقیاس پیکسل از مزایای مهم این مدل است. این مدل با نامتناجس فرض کردن کاربری هر پیکسل و چند‌بخشی کردن محاسبات بیلان برای هر کلاس امکان لحاظ ناهمگنی در سطح مکانی پیکسل را فراهم می‌آورد بدین ترتیب تطبیق‌پذیری نرخ تغذیه برآوردی در شرایط اقلیمی متفاوت و کاربری‌های مختلف، از مزایای دیگر این مدل است. نسخه فعلی مدل دارای رابط کاربر مستقل بوده و در قیاس با نسخه‌های قبلی، فرمولاسیون این مدل تغییر کرده و ابزار تهیه لایه‌های مورد نیاز مدل از محیط ArcView به محیط ArcGIS ارتقاء یافته است. با توجه به اهمیت بیلان آب زیرزمینی، استفاده این مدل به لحاظ دسترسی داده‌های مورد نیاز در مقیاس ماهانه برای رژیم‌های هیدرولوژیکی مختلف جهت بهبود مدیریت منابع آب و خشکسالی توصیه می‌شود.
کلیدواژه ها