اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در شهرستان ایذه
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1موسسه تحقیقات خاک و آب
2اهواز- کیانپارس- خیابان 3 غربی- فاز 1- پلاک 47- واحد 7
3دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده
لزوم توجه به تغییرات بارش در یک منطقه برای برنامه‌ریزی و استفاده از آب جمع‌آوری شده در سطوح آبگیر ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اثر پدیده تغییر اقلیم بر میزان بارش، در این تحقیق به بررسی این پدیده پرداخته شد. براین اساس، از داده‌های جمع‌آوری شده در ایستگاه سینوپتیک شهرستان ایذه واقع در استان خوزستان استفاده شد. در این تحقیق از مدل EC-EARTH تحت دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5 استفاده شد. نتایج نشان داد که دامنه تغییرات بارش براساس سناریوی RCP4.5 بین 4- تا 5 میلی‌متر و براساس سناریوی RCP8.5 بین 5- تا 4 میلی‌متر بود. براساس کلیه نتایج به دست آمده از این تحقیق، و با در نظر گرفتن نتایج هر دو سناریو، در دهه‌های آتی در انتهای فصل زمستان، ابتدای بهار و پاییز افزایش بارش رخ خواهد داد. این در حالی است که در سایر ماه‌ها بارش کاهش خواهد یافت. بنابراین نیاز است تا تمهیدات خاصی برای جمع‌آوری آب باران در انتهای فصل بهار و پاییز اندیشیده شود.
کلیدواژه ها