اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم شهرستان خرم‌آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1خ انقلاب کوچه6 آراسته پلاک 88
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشکده کشاورزی
چکیده
به‌منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی سولفات روی، بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم در شرایط دیم آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار ‌در شهرستان خرم‌آباد در سال زراعی 97- 1396 اجرا شد. عامل سولفات روی در 4 سطح شاهد و محلول‌پاشی سولفات روی با غلظت‌های 2، 4 و 6 در هزار و عامل رقم شامل سه رقم قابوس، کریم و آفتاب بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که برهمکنش محلول‌پاشی سولفات روی و رقم بر عملکرد دانه تأثیر معنی‌داری داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که تعداد سنبله در متر مربع در غلظت 6 و 4 درهزار محلول‌پاشی سولفات‌روی به ترتیب به میزان 1/30 و 0/30 درصد در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. رقم آفتاب با 2/306 سنبله در مترمربع نسبت به رقم کریم با 6/265 سنبله در متر مربع، تعداد سنبله بیشتری را تولید نمود. رقم آفتاب با کاربرد سولفات روی با غلظت 6 و 4 در هزار بیشترین عملکرد دانه (3351 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود و کمترین میزان عملکرد دانه (2238 کیلوگرم در هکتار) متعلق به رقم کریم با عدم کاربرد سولفات روی بود.
کلیدواژه ها