مدیریت کیفیت منابع آب زیرزمینی مناطق خشک با توسعه طرح های تغذیه مصنوعی
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شیراز بلوار جانبازان مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
2پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
چکیده
در غالب نواحی ایران آب‌های زیرزمینی مهمترین منبع آب مورد بهره‌برداری هستند. هدف این تحقیق ارزیابی آبخوان و ارائه مدل مدیریت آب زیرزمینی در منطقه‌ای خشک کشور است. این تحقیق در جنوب دشت شیبکوه، در جنوب شرق فسا در استان فارس انجام شد. در این ارزیابی سری‌های زمانی ثبت شده از نوسانات سطح آب زیرزمینی، تغییرات دوازده عامل شیمیایی(EC، TDS، TH و SAR، SO42- و Cl-، Ca2+ + Mg2+، Na+ + K+،Mg2+/ Ca2+ وCl-/HCO3-) آب زیرزمینی، رخدادهای سیلاب‌ در سه خشکه رود موثر بر آبخوان، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کیفیت آب زیرزمینی روند تخریبی فزاینده‌ای داشته و به مدیریت فنی نیاز دارد. در این بررسی پهنه‌های کیفیتی که نیازمند مدیریت خاص به خود هستند معرفی شدند. بهترین کیفیت آب زیرزمینی آبخوان در منابع آب مرتبط با عرصه طرح تغذیه مصنوعی مشاهده می‌شود. تغذیه مصنوعی تاثیر مطلوبی بر کیفیت آب زیرزمینی داشته و برای مدیریت کیفیت آب زیرزمینی آبخوان‌های آزاد آبرفتی کم عمق، تغذیه مصنوعی راه کاری مفید است.
کلیدواژه ها