تحلیل اثرات اجتماعی ـ اقتصادی خشکسالی در نواحی روستایی (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان رودبار)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1تهران. خیابان کارگر شمالی. روبروی خیابان پانزدهم. مجتمع کوی دانشگاه تهران
2دانشگاه تهران
چکیده
خشکسالی از مهم ترین بلایای طبیعی کشور محسوب می شود که علی رغم پایین بودن تلفات انسانی نسبت به سایر بلایای طبیعی، با اثرات مخرب فراوان همراه بوده، زیان های بسیاری را بر بخش کشاورزی و منابع آبی وارد می سازد. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات اجتماعی – اقتصادی خشکسالی در نواحی روستایی است. این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، روش گـردآوری اطلاعـات، کتابخانـه ای و پیمایشـی (تکمیـل پرسشنامه) است. جامعة آماری را کلیة خانوارهای ساکن در نواحی روسـتایی شهرسـتان رودبار تشکیل می دهند. با استفاده از فرمـول کوکران اصلاح شده280 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. جهت بررسی وضعیت خشکسالی در محدوده مورد مطالعه طی یک دوره 20 ساله ، از شـاخص اسـتاندارد شـده بارش (SPI) مربوط به پراکندگی میانگین بارندگی استفاده گردید. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه ای از آزمون T تک نمونه استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که شاخص کاهش میزان درآمد خانوار های روستایی در بین شاخص های اقتصادی بیشترین تاثیر را از خشکسالی پذیرفته است. همچنین در بین شاخص های اجتماعی، افزیش مهاجرت بیشترین میزان تاثیر پذیری را داشته است.
کلیدواژه ها