نگرشی بر چالش‌ها و اقدامات اجرائی ارتقاء شاخص بهره‌وری آب کشاورزی در استان قزوین
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
قزوین بلوار شهید بهشتی پلاک 118
چکیده
اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی در ایران به علت محدودیت کمی و کیفی این ماده ارزشمند از جایگاه خاصی برخورداراست. در حال حاضر بهره‌وری آب کشاورزی در ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تعیین و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری آب کشاورزی در بسیاری از موارد کار ساده‌ای نیست زیرا آب تنها برای تولیدات کشاورزی به کار نمی‌رود بهره‌وری آب کشاورزی به منابع آب و سودمندی حاصل از آن ارتباط دارد و بسیاری از پارامترها در این زمینه کیفی بوده که قابل اندازه‌گیری نمی‌باشند. در این تحقیق وضعیت بهره‌وری آب کشاورزی در ترکیب کشت استان قزوین با رویکرد بهره‌وری فیزیکی آب مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور برآورد آب مصرفی هر محصول در واحد هکتار، از اعداد برآورد شده توسط کارشناسان معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان و یافته‌های تحقیقاتی موجود بهره گرفته شد. بررسی وضعیت آب مصرفی در ترکیب کشت استان نشان داد بیشترین حجم آب مصرفی به میزان 30.78 درصد به محصولات استراتژیک زراعی اختصاص یافته است. همچنین میانگین بهره‌وری مصرف آب در محصولات زراعی غالب استان در وضع موجود، 1.22 کیلوگرم بر مترمکعب بوده است. لیکن شاخص بهره‌وری فیزیکی آب آبیاری در استان قزوین در بازه21/0 تا 85/5 کیلوگرم بر متر مکعب، به ترتیب برای محصولات پسته و هنداونه متغیر بوده و به دلیل سطح بالای کشت محصول گندم با شاخص بهره‌وری آب 69/0 کیلوگرم بر متر مکعب، میانگین وزنی شاخص بهره‌وری آب در استان کاهش داشته است. هرچند این شاخص در مقایسه با میانگین کشوری بالاتر می‌باشد.
کلیدواژه ها