مانداب ها و گیاهان ماندابی پلدختر، اسفنج های طبیعی ذخیره آب.
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
عضو هیأت علمی-بخش تحقیقات منابع طبیعی
چکیده
مانداب‌ها نواحی هستند که بصورت دوره‌ای توسط آب پوشانده می‌شوند یا از آب غوطه‌ور می‌شوند. انواع متفاوت مانداب‌ها توسط شرایط هیدرولوژی و توپوگرافیکی بوجودآمده‌اند. مانداب ها به عنوان اسفنج های طبیعی عمل می کنند که آب های سطحی، باران، برفابها، آب های زیرزمینی و آب سیلابها را به دام انداخته و به آرامی آنها را آزاد می کنند. درختان، پوششهای ریشه و سایر گیاهان مانداب همچنین سرعت سیلابها را کاهش داده و به آرامی در دشتها آنها را توزیع می کنند. این نحوه ذخیره آب نقش یک ترمز را برای روان آبها بازی نموده و باعث کاهش سیل و کاهش فرسایش می شود. استان لرستان با وسعتی حدود 28323کیلومتر مربع، به علت وجود رودخانه ها، جویبارها، چشمه سارهای متعدد و پراکنده کوچک و بزرگ، دائمی و غیردائمی زمینه را برای شکل گیری رویشگاههای ماندابی فراهم نموده است. در مطالعه و بررسی شرایط اکولوژیک رویشگاههای ماندابی لرستان و بخصوص شهرستان پلدختر، در مجموع 304 گونه شناسایی شد، که متعلق به 64 تیره و 204 جنس می باشند. این گونه های گیاهی در پنج گروه ماندابی قرار گرفته اند.
کلیدواژه ها