روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه خرم آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
مرکز تحقیقات و آموزش
چکیده
چکیده
تغییرات اقلیمی یکی از مشکلاتی است که آینده کره زمین را تهدید می کند. بر اساس بررسیهای صورت گرفته یکی از مهمترین عواملی که در پیدایش تغییرات اقلیمی موثر می باشد، افزایش گازهای گلخانه ای است. این تغییرات بیشتر به صورت تغییر در میزان دما و بارش نمایان می شود. در این پژوهش برای مشخص شدن وضعیت تغییر اقلیم در شهر خرم آباد روند تغییرات دما و بارش در ایستگاه یاد شده مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دوره آماری مورد استفاده از 1951 تا 2005 را در بر گرفته و طبق نتایج بدست آمده روند تغییرات میانگین دمای سالانه و میانگین دمای حداکثر و میانگین دمای حداقل، ابتدا افزایشی و در یک بازه زمانی کاهشی و دوباره روند افزایشی شروع، و پیش بینی می شود در سالهای آینده نیز روند تغییرات از نوع افزایشی باشد. تغییرات بارش سالانه بدون روند و از نوع تغییرات ناگهانی بوده است .
کلیدواژه ها