اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه زراعی ماش به صورت کشت دوم در منطقه معتدل خرم آباد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لرستان-خرم آباد- خیابان انقلاب-خیابان رازی-میدان رازی- کوچه مسجد امام سجاد ع- پلاک116
2خرم آباد
3عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
چکیده
با توجه به کمبود آب در منطقه و خشکسالی های مکرر در سال های اخیر به ‌منظور بررسی اثر تنش خشکی و ریزگرد بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه ماش در کشت تابستانه، آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به صورت اسپلیت- اسپلیت پلات با چهار تکرار در تابستان سال‌های 1395 و 1396 در مرکز تحقیقات کشاورزی خرم‌آباد اجرا شد. عامل اصلی گیاه زراعی ماش، عامل فرعی تنش خشکی شامل آبیاری پس از60 (آبیاری نرمال)، 90 و120 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس الف و عامل فرعی فرعی ریزگرد شامل عدم کاربرد و کاربرد 50 و100 میلی‌گرم در مترمکعب بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی موجب کاهش معنی‌داری در تعداد غلاف پر در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در گیاه ماش شد. تأثیر عامل ریزگرد و همچنین اثر متقابل تنش خشکی و ریزگرد بر صفات فوق معنی دار نشد. در مجموع گیاه زراعی ماش به علت دوره رشد کوتاه و زود رسی برای کشت دوم در منطقه معتدل خرم‌آباد و مناطق مشابه در شرایط کمبود آب توصیه می‌گردد.
کلیدواژه ها