تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک درگیاه باقلا (. Vicia faba L)
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1لرستان - الیگودرز خیابان مدرس کوچه شهید میرزاقلی شمعگانی پلاک8
2مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بروجرد.پردیس تحقیقات کشاورزی بروجرد
3کارشناس آب و خاک
4کارشناس ارشد زراعت
چکیده
به منظور تاثیر تنش خشکی بر برخی از صفات فنولوژیک و مرفولوژیک ژنوتیپهای مختلف باقلا آزمایشی در سال زراعی 1394-1393 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد به اجرا در آمد. طی آن بذور 16 ژنوتیپ (شاهد توده خرم آباد ) در دو شرایط آبی و تنش کشت شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد ژنوتیپ ها اکثردر صفات دارای تنوع هستند . نتایج مقایسه میانگین نشان داد بیشترین مقدار عملکرد دانه تک بوته در محیط نرمال به ترتیب در ژنوتیب های 1223 و توده محلی(شاهد) و کمترین در ژنوتیپ 1224 بود. در محیط تنش بیشترین مقدار در ژنوتیب های 1223و توده محلی(شاهد) و کمترین مقداردر ژنوتیپهای 1219 و 1224 وجود داشت که ژنوتیپ های خرم آباد و 1224 به ترتیب با میانگین های 55/24 و 68/14گرم دارای بالاترین و پایین ترین عملکرد دانه تک بوته می باشند، نتایج ضرایب همبستگی برای عملکرد دانه تک بوته با عملکرد بیولوژیک(**0.875r=) و شاخص برداشت(**0.659r=) مثبت و معنی دار شد. نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام در شرایط آبی نشان داد که صفات شاخص برداشت وارتفاع بوته به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع 6/95 درصد از تغییرات عملکرد دانه تک بوته را توجیه می کند و همچنین در شرایط تنش صفات شاخص برداشت، ارتفاع بوته، وزن صد دانه و تعداد روز تا گلدهی به ترتیب وارد مدل شده و در مجموع 3/99 درصد از تغییرات عملکرد دانه تک بوته راتوجیه می کنند و این صفات بیشترین عوامل موثر را در عملکرد دانه دارند.
کلیدواژه ها