افزایش کارآیی مصرف آب در کلزا با انجام کم آبیاری دربرخی مراحل رشد
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1موسسه تحقیقات خاک و آب. کرج جاده مشکین دشت بلوار امام خمینی.
2موسسه تحقیقات خاک و آب
3مرکز بهداشت آذربایجان شرقی
چکیده
به منظور بررسی اثر حذف آبیاری دربرخی مراحل رشد کلزا ، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار در سه تکرار به مدت سه سال زراعی مورد اجرا قرار گرفت و تیمارهای مورد بررسی شامل : I1 = انجام آبیاری در کلیه مراحل رشد . I2 = حذف آبیاری درمرحله غنچه دهی . I3 = حذف آبیاری در مرحله گل دهی . I4 = حذف آبیاری در انتهای مرحله گل دهی و ابتدای شکل گیری غلاف . I5 = حذف آبیاری در مرحله رشد کامل غلافها . در نهایت ضمن تعیین مقادیرآب مصرفی تیمارها ، عملکرد دانه و درصد روغن نیز تعیین شد. همچنین کارآئی مصرف آب تیمارهامحاسبه و همراه با تجزیه و تحلیل آماری نتایج عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری بر روی میانگین ارقام نشان می دهد که اثر تیمار حذف آبیاری بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در سطح 1% معنی دار بود.حداکثر درصد روغن ازتیمار I2 به مقدار 38/43 درصد حاصل شده است. بیشترین درصد پروتئین از تیمارهای حذف آبیاری در مرحله گل دادن و غنچه دادن به مقدار 4/20 و 6/19 درصد حاصل شده است. اثر تیمار حذف آبیاری بر مقدار گلیکوزینولات در سطح 1% معنی دار بوده کمترین مقدار گلیکوزینولات از تیمار آبیاری در تمام مراحل رشد و حذف آبیاری در مرحله گل دادن و غنچه دادن حاصل شده است. برای کسب حداکثر محصول از واحد سطح زمین تیمارI1 و برای رسیدن به حداکثر استفاده از واحد آب تیمارI2 توصیه می شود.
کلیدواژه ها