واکنش فتوسنتز و عملکرد دانه ارقام گندم آبی به تلقیح قارچ میکوریزا و محلول‌پاشی متانول تحت شرایط تنش کم‌آبی انتهای فصل
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
خرم آباد-مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
چکیده
این پژوهش در دو سال زراعی 92-1391 و 93-1392 به صورت آزمایش اسپلیت پلات- فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در منطقه خرم‌آباد اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل تنش کم آبی انتهای فصل در کرت-های اصلی شامل: آبیاری مطلوب، تنش ملایم و تنش شدید (به ترتیب آبیاری بر اساس 40، 60 و 80 درصد تخلیه رطوبتی آب قابل استفاده گیاه در خاک) و کرت‌های فرعی شامل کود زیستی میکوریزا و محلول‌پاشی متانول در چهار سطح (بدون تلقیح قارچ میکوریزا+ محلول‌پاشی آب مقطر(شاهد)، تلقیح قارچ میکوریزا+ محلول‌پاشی آب مقطر، بدون تلقیح قارچ میکوریزا+ محلول پاشی متانول و تلقیح قارچ میکوریزا + محلول‌پاشی متانول) و عامل رقم شامل سه رقم گندم آبی افلاک، دنا و الوند بود. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که تنش کم آبی موجب کاهش سرعت فتوسنتز برگ، و عملکرد دانه شد. تلقیح قارچ میکوریزا و محلول‌پاشی متانول موجب کاهش و تعدیل اثرات منفی تنش رطوبتی بر فتوسنتز و عملکرد دانه گردید. واکنش ارقام به تنش کم آبی متفاوت بود، کاهش عملکرد در رقم الوند در شرایط تنش کم آبی ملایم و شدید، بیشتر از ارقام افلاک و دنا بود. نتایج نشان داد کاربرد قارچ میکوریزا و محلول پاشی متانول نقش مهمی در افزایش تحمل به خشکی ارقام گندم متحمل و حساس به تنش کم آبی دارند و می‌توانند به عنوان دو راهکار مدیریت زراعی برای کاهش خسارات ناشی از تنش کم آبی انتهای فصل در زراعت گندم آبی مورد توجه و استفاده قرار گیرند.
کلیدواژه ها